مثل یک سایکومارکتر پیامت را بنویس طوری که تا آخرین کلمه نتوان چشم از روی آن برداشت.

    تلاش می کنم همه پیام های مخاطبان را بخوانم ولی نمی توانم تضمین کنم که همه آنها را پاسخ می دهم. ممکن است به ایمیل جواب دهم یا اینکه پاسخ آن را بصورت یک مقاله در سایت منتشر کنم.